Date: Saturday, 2 July 2011 17:05
Duration: 40 minutes

- Qiang Li (‎Qiang‎) - ‎TDD‎
- xunxin Wan - ‎聚焦抓取及其实现‎
- joe jiang - ‎po4a usage at translation‎
- Jonathan Worthington (‎jnthn‎) - ‎Awesome Operators‎
- rongwei qian - ‎perl在mixi.jp项目中的应用‎
- Qiang Li (‎Qiang‎) - ‎Shafama.com 沙发客‎
- Shu Cao - ‎Intro to Mojolicious‎
- gang chen - ‎PON‎