perl and pgsql in data warehousing and processing in yahoo china

青焱 刘
日期: 2008/11/08 13:20
时段: 40 分
语言: 中文
标签: data perl postgresql warehouse

您能在演讲者的网站找到更多资料:


talk about perl and pgsql in data warehousing and processing in yahoo china


参加人: Carl Jia, Jun Zhang, lee, Frank Li, 林 黄, 辰雄 齐, 萧 少聪, 静 刘, 胜 马, Marcus, lobatt, D.L.Liu, Ayla Zhang (‎Ayla‎), yoyo, 臻 陈, Wei Wei, 伟光 李, George Xie (‎georgexsh‎), Haisheng Hu (‎hanson2010‎), Peng Wu, Jinjiang Zhao, yuhui zhao (‎sunshine‎), fire9, zhang Yu Han, Michael zhang,