OpenResty: Your Relational Cloud

Yichun Zhang (‎agentzh‎)
日期: 2008/11/08 10:00
时段: 60 分
语言: 中文
标签: cloud openresty webservice

您能在演讲者的网站找到更多资料:


OpenResty is a general-purpose RESTful web service platform. In this talk agentzh will explain its origin, REST API, and its unusual
applications.


参加人: D.L.Liu, 胜 马, Wei Zhou, yf yang, Wei Li, 昶 冯, Ming Zhang, Ayla Zhang (‎Ayla‎), 臻 陈, Wei Wei, Carl Jia, Qi Sun (‎Ray‎), 亚刚 郑, 静 刘, Haisheng Hu (‎hanson2010‎), Peng Wu, sleetdrop, Jinjiang Zhao,